The Game Room
Webwinkel KeurmerkWebwinkel Keurmerk

Voor 20u besteld, morgen in huis

Dé Spellenwinkel voor Kenners

Gratis verzending boven €50,-

750+ spellen

Algemene Voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Van: The Game Room (Lead Your Way B.V.)
KvK: 68680945
BTW: NL857547288B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Game Room (Lead Your Way B.V.) (hierna: The Game Room) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Game Room worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Game Room ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van The Game Room zijn vrijblijvend en The Game Room behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Game Room. The Game Room is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Game Room dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn onder voorbehoud, in EUR, inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen. Tijdens het afrekenen ziet u de werkelijke verzendkosten.
 2. Betaling kan op de bij het afrekenen weergegeven wijzen plaatsvinden.
 3. The Game Room zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen door het gebruik van Secure Socket Layers (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet om uw gegevens te beschermen. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle betaal- en adresgegevens gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. Zodoende zijn alle betaal- en adresgegevens beveiligd in het The Game Room bestelsysteem. De meeste browsers ondersteunen SSL, waaronder Internet Explorer 2.1 of hoger, Netscape Navigator 2.0 of hoger, AOL 3.0 of hoger. Mocht u er niet zeker van zijn dat uw browser SSL ondersteunt, controleer de browser gegevens bij de Internet Service Provider (ISP).
 4. In het -onwaarschijnlijke- geval van misbruik van uw betaalgegevens, vragen wij vriendelijk als eerste contact op te nemen met uw eigen bank of betaalmaatschappij. Wij verzoeken u The Game Room zo snel mogelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen aan info@thegameroom.nl. De meeste banken dekken alle schade boven een bepaald bedrag ten gevolge van misbruik van uw betaalgegevens.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Game Room gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Game Room.

Artikel 4. Levering en afhalen

 1. De door The Game Room opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op werkdagen op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Hierbij geldt: op werkdagen voor 15.00 uur besteld, uiterlijk de volgende werkdag verzonden.
 3. De optie afhalen kan te alle tijde gekozen worden. Bij deze optie worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De standaard afhaallocatie is Waterfront 81 te Dronten. De afhaallocatie kan in overleg gewijzigd worden. Het afhaalmoment dient in overleg te worden bepaald. Indien telefoonnummer of e-mailadres is achtergelaten wordt contact gezocht. Contact kan altijd opgenomen worden met info@thegameroom.nl.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Game Room verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Game Room geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. The Game Room garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, retourbeleid en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Game Room daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Game Room de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen nadat je dit in ontvangst hebt genomen aan The Game Room te retourneren, de zogenoemde bedenktijd. Annulering is altijd mogelijk zolang het artikel nog niet is verzonden. De voorwaarden voor het herroepingsrecht en het annuleren gelden altijd per product. We kunnen je hierbij vragen naar de reden van retourneren, maar je bent hierbij niet tot antwoorden verplicht. Kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening. Wij waarderen het indien u het formulier inzake retourzendingen onder "contact" voor het retourzenden invult. Na het melden van de retour heb je 14 dagen de tijd om jouw bestelling aan ons te retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retour wordt het geld teruggestort op de rekening van waar de betaling is ontvangen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  U kunt het product retour sturen naar onderstaand adres:


  The Game Room
  Waterfront 81
  8253ZB Dronten

  Let op: Vermeld altijd uw ordernummer bij de retourzending.
 4. Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 5. Indien je een klacht hebt kan deze bij de webshop via het klachtenformulier worden ingediend. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/k.... Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Indien er aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie kosten zijn verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Game Room, dan wel tussen The Game Room en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Game Room, is The Game Room niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Game Room.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Game Room in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Game Room gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Game Room kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 1. Indien u aan The Game Room schriftelijk opgave doet van een adres, is The Game Room gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Game Room schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door The Game Room gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Game Room deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Game Room in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Game Room vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. The Game Room is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.